ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017 Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017 Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć

 

Kielce, 27.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017

Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”

 

Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: POLONICA D.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres Zamawiającego: Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce

Strona internetowa Zamawiającego: http://polonica.com.pl

Adres e-mail:marketing@polonica.com.pl

Tel.: 667669939

 

 • I Tryb udzielania zamówienia:
 1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup działki budowalnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”.
 2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
  1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  3. Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
  4. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn.zm.).

 

 • II Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie działki budowlanej.
 2. Działka budowlana musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
  • położenie – województwo świętokrzyskie, miasto: Kielce
  • powierzchnia działki: 2000- 4500 m2
  • przeznaczenie działki umożliwia budowę hali produkcyjno-magazynowej, dróg zakładowych, parkingów oraz placów manewrowych,
  • działka musi posiadać m.in.:
 • położenie gwarantujące brak ingerencji zakładu w obszary cenne przyrodniczo i znajdujące się pod ochronną,
 • zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 1. Nazwy i kody CPV: 70122200-4 Nabycie gruntów,
 2. Przedmiot zamówienia jest w współfinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

 • III Termin realizacji zamówienia:
 1. W ciągu 30 dni od daty wyboru oferenta zostanie podpisana umowa rezerwacyjna w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga aby przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego działki budowlanej w formie aktu notarialnego nastąpiło nie później niż w ciągu 1 roku od wybory najkorzystniejszej oferty.

 

 • IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególnościpoprzez:
  • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółkiosobowej;
  • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lubakcji;
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika;
  • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lubkurateli.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, o którym mowa w §V ust. 2 pkt.2)Zapytania Ofertowego.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tymzakresie.
  • wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tymzakresie.
  • potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tymzakresie.
  • osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 • V Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
 1. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za przedmiotzamówienia.
 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty ioświadczenia:
  • Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego ZapytaniaOfertowego,
  • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego – w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnymimieniu,
  • Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tymdokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względemZamawiającego.
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na językpolski.
 7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jestwiążąca.
 8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone dooferty.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
  • Oznakowana nazwą firmy i adresem siedziby Wykonawcy, adresowaną do POLONICA D.COM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce, Oferta w postępowaniu:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017„Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”.
  • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowaniakoperty.
  • lub na adres e-mail:marketing@polonica.com.plwówczas w temacie wiadomości należy wpisać Oferta w postępowaniu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017„Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”.
 10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następującewarunki:
  • Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
  • Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je dooferty.
  • Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowneumocowanie.
  • Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonaniezobowiązań.
  • W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 • VI Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:
 1. Znak Postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tymznakiem.
 2. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego    zainteresowanie    udziałem    w    postępowaniu  z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami V ust.9Zapytania Ofertowego.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie na adres e-mail:marketing@polonica.com.pl.Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie poczty elektronicznej.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia pod adres e-mail:marketing@polonica.com.pl.Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż tydzień przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj.:12.2017r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowaniaWykonawców.
 5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do Zapytania Ofertowego, o którym mowa wust.4 niniejszego paragrafu.
 6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Zapytanie Ofertowe bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającegohttp://polonica.com.pl .
 7. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcamijest:

 

 

 • VII Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego POLONICA D.COM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce lub adres e-mail:marketing@polonica.com.pl w terminie do dnia 12.2017r.godz.16.00
 2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nichofert.
 4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach wszczególności:
  • oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być onanaprawiona.
  • Jeżeli w terminie 2 dni  od dnia  doręczenia  zawiadomienia  o  poprawieniu  omyłki, o  której  mowa  w ust. 4 pkt 1) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana zaskuteczną.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy nastąpi w terminie 1 dnia po upływie terminu składania ofert, tj. do dnia 12.2017r.godz.16.00

 

 • VIII Opis sposobu obliczania ceny oferty:
 1. Cena ofert powinna być podana w polskich złotych i obejmować wszystkie elementy opisane w przedmiocie zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wPLN.

 

 • IX Opis kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert:

 

 1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tymwykonawcę.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust.3.
 3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującychkryteriów:

 

Lp Opiskryteriumoceny Waga
1 Cena (Cp) 100 %

 

 1. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” – (waga 100%) – (Cp) zostanie obliczona wg następującegowzoru:

 

C = Cn/Cb x 100 pkt

 

C – ilość punktów badanej ceny oferty

Cn – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb – cena oferty badanej

 

 

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferta” (załącznik nr 1do Zapytania Ofertowego).

 

 1. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za kryterium oceny ofert.
 2. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zkryterium zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 

 • X Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Zapytaniu Ofertowym kryterium ocenyofert.
 2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: http://polonica.com.ploraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryterium oceny ofert opisanych wZapytaniu Ofertowym.

 

 • XI Pozostałe informacje:
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych.
 2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofertczęściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofertwariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutachobcych.
 6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotychpolskich.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonaniazamówienia.
 8. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie zzałącznikiem nr 2, zostaną odrzucone, a wykonawcywykluczeni.

9.        W przypadku nie podania w załączniku 1 do Zapytania Ofertowego informacji o oferowanej działce budowlanej oferta Wykonawcy zostanieodrzucona.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowaniaWykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacjęzamówienia.
 3. Z uwagi na fakt, iż przeniesie własności lub prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej nastąpi na podstawie aktu notarialnego, Zamawiający nie określa warunków zmian umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA