ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA AUDYTU WZORNICZEGO W RAMACH KONKURSU 1.4

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA AUDYTU WZORNICZEGO W RAMACH KONKURSU 1.4

Kielce, 25.10.2017

Zapytanie ofertowe

POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, zwany dalej Zamawiającym, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert, których celem jest wyłonienie firmy do Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego.

 1. Zamawiający:

Firma: POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Adres głównego miejsca wykonywania działalności

Ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce

Opis działalności

Firma jest wiodącym producentem pokryć dachowych: blachodachówki i blachy trapezowej oraz liderem w sprzedaży kompleksowych systemów dachowych, okien, drzwi i bram garażowych.

Dodatkowo firma w celu rozwoju i uzupełnienia asortymentu sprzedażowego pozyskała oraz nadal pozyskuje strategicznych partnerów handlowych zajmujących się produkcją elementów związanych z budową dachu oraz budownictwem. Dzięki temu w ofercie Spółki, oprócz produktów Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A znajdują się również dachówki ceramiczne (Rőben, Koramic, Creaton, Rupp Ceramika), dachówki cementowe (Braas, IBF), gonty bitumiczne (Katepal, Kerabit, Matizol), systemy rynnowe (Struga, Lindab, Plast-Dach, Galeco, Gamrat, Kaczmarek, Wavin Kanion), blachodachówki z posypką (AhiRoofing), okna dachowe (Fakro), folie dachowe (Storex, Tyvek), kominki wentylacyjne (Wirplast) i inne akcesoria dachowe.

Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie: http://polonica.com.pl/

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. przeprowadzenie audytu wzorniczego– czylianalizy działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;
 2. opracowanie strategii wzorniczej – raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego co najmniej następujące elementy:
 • ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
 • ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,;
 • opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
 • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
  zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
 • przedstawienie możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy;
 • rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Oferent zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym w szczególności takich jak:

 • opisanie metodologii przeprowadzanego audytu (tak aby wpisywała się w obszar wzornictwa
  i gwarantowała osiągnięcie celów oraz działań zaplanowanych w ramach projektu, realizowanego z
  działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW);
 • oznaczenie strategii wzorniczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
 • dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań;
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi, dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
 • umożliwienie Zamawiającemu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innymupoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 79212000-3 :  Usługi audytu

 

 1. Miejsce realizacji usługi

Miejsce przeprowadzenia audytu:

 • Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce

 

 1. Wymagania wobec oferentów:
 1. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju
  produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie
  wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca
  posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w
  projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być
  wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
  Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców
  usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
 2. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy
  posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania
  strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby
  ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów
  w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w
  projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może
  być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
  Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców
  usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Jako odrębne załączniki należy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie usług.Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa
 3. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego wykonawcy audytu wzorniczego zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 Regulaminu konkursu do Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania prezentacji projektu na posiedzenie Panelu Ekspertów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych.
 4. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r„ Nr 42,poz. 275 z późn.zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta , pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiegostopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

 1. Planowany okres realizacji zamówienia:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest na II/IIIkwartał 2018 r. i uzależnione od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Rozpoczęcie realizacji usługi musi nastąpić najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4: Wzór na konkurencję – etap I, dodatkowo termin realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2) Oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny.

4) Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

– nazwę, adres siedziby firmy,

– adres do korespondencji Oferenta, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

– numer telefonu, numer faksu,

– numer NIP.

5) Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,

6) Oferta ma obejmować całość zamówienia.

7) Do formularza oferty załączyć należy:

 1. a) opis doświadczenia oferenta oraz ekspertów: wg wzoru załącznika nr 2 niniejszego zapytania.
 2. b) referencje potwierdzające doświadczenie oferenta oraz ekspertów,
 3. c) CV każdego z ekspertów,
 4. d) oświadczenie stanowiącezałącznik nr 3.
 5. e) aktualny wydruk KRS lub z CEIDG.

W przypadku przedstawienia kserokopii załączników, wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

 

 1. Miejsce i termin składnia ofert
 • Sposób składania ofert:
 1. osobiście na adres: Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce
 2. drogą elektronicznąna adres e-mail: marketing@polonica.com.pl
 3. za pośrednictwem poczty na w.w. adres firmy (decyduje data wpływu),
 • Termin składania ofert02.11.2017 r.

 

 1. Kryteria wyboru oferty

Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod katem formalnym oraz merytorycznym:

Kryteria formalne:

 • Oferta sporządzona została w sposób czytelny,
 • Ofertę złożono w wyznaczonym terminie
 • Ofertę złożono we właściwym miejscu.
 • Oferent złożył kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, podpisami upoważnionych osób, parafkami.
 • Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.

Kryteria merytoryczne:

 1. Cena oferty – waga 60%

Ocenie podlegać będzie cena brutto obejmująca kwotę podatku VAT wraz ze wszelkimi innymi kosztami, niezbędnymi do realizacji należytego wykonania przedmiotu zamówienia

Metodologia: Cena najniższa / cena Oferenta *60 pkt

W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia i jednoczesnym przekroczeniu kwoty założonej w budżecie Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji.

 1. Termin realizacji usługi- waga 40%

Ocenie będzie podlegać zadeklarowany termin realizacji usługi (w dniach).

Metodologia: termin najkrótszy / termin oferenta *40 pkt

 

 1. Tryb postepowania

Z wybranym oferentem zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi, uzależniająca jej realizację od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konieczna jest forma pisemna.

Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 1. Postanowienia dodatkowe
 2. a) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 3. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 4. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.

d)Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.

 1. e) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
 2. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 3. g) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 4. h) Zapytanie zostałoupublicznione nastronie Zamawiającegohttp://polonica.com.pl/
 5. j) Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.
 6. k) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 7. l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.
 8. Załączniki.

Załącznik nr 1 Formularz oferty.

Załącznik nr 2 Doświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 Oświadczenia Oferenta