Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017 Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć

 

Kielce, 27.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017

Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”

 

Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: POLONICA D.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres Zamawiającego: Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce

Strona internetowa Zamawiającego: http://polonica.com.pl

Adres e-mail:marketing@polonica.com.pl

Tel.: 667669939

 

 • I Tryb udzielania zamówienia:
 1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup działki budowalnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”.
 2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
  1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  3. Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
  4. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn.zm.).

 

 • II Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie działki budowlanej.
 2. Działka budowlana musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
  • położenie – województwo świętokrzyskie, miasto: Kielce
  • powierzchnia działki: 2000- 4500 m2
  • przeznaczenie działki umożliwia budowę hali produkcyjno-magazynowej, dróg zakładowych, parkingów oraz placów manewrowych,
  • działka musi posiadać m.in.:
 • położenie gwarantujące brak ingerencji zakładu w obszary cenne przyrodniczo i znajdujące się pod ochronną,
 • zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 1. Nazwy i kody CPV: 70122200-4 Nabycie gruntów,
 2. Przedmiot zamówienia jest w współfinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

 • III Termin realizacji zamówienia:
 1. W ciągu 30 dni od daty wyboru oferenta zostanie podpisana umowa rezerwacyjna w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga aby przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego działki budowlanej w formie aktu notarialnego nastąpiło nie później niż w ciągu 1 roku od wybory najkorzystniejszej oferty.

 

 • IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególnościpoprzez:
  • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółkiosobowej;
  • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lubakcji;
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika;
  • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lubkurateli.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, o którym mowa w §V ust. 2 pkt.2)Zapytania Ofertowego.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tymzakresie.
  • wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tymzakresie.
  • potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tymzakresie.
  • osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 • V Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
 1. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za przedmiotzamówienia.
 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty ioświadczenia:
  • Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego ZapytaniaOfertowego,
  • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego – w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnymimieniu,
  • Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tymdokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względemZamawiającego.
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na językpolski.
 7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jestwiążąca.
 8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone dooferty.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
  • Oznakowana nazwą firmy i adresem siedziby Wykonawcy, adresowaną do POLONICA D.COM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce, Oferta w postępowaniu:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017„Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”.
  • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowaniakoperty.
  • lub na adres e-mail:marketing@polonica.com.plwówczas w temacie wiadomości należy wpisać Oferta w postępowaniu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017„Na zakup działki budowlanej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i montażu pokryć elewacyjnych i dachowych w firmie Polonica”.
 10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następującewarunki:
  • Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
  • Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je dooferty.
  • Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowneumocowanie.
  • Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonaniezobowiązań.
  • W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 • VI Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:
 1. Znak Postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tymznakiem.
 2. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego    zainteresowanie    udziałem    w    postępowaniu  z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami V ust.9Zapytania Ofertowego.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie na adres e-mail:marketing@polonica.com.pl.Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie poczty elektronicznej.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia pod adres e-mail:marketing@polonica.com.pl.Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż tydzień przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj.:12.2017r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowaniaWykonawców.
 5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do Zapytania Ofertowego, o którym mowa wust.4 niniejszego paragrafu.
 6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Zapytanie Ofertowe bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającegohttp://polonica.com.pl .
 7. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcamijest:

 

 

 • VII Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego POLONICA D.COM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce lub adres e-mail:marketing@polonica.com.pl w terminie do dnia 12.2017r.godz.16.00
 2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nichofert.
 4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach wszczególności:
  • oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być onanaprawiona.
  • Jeżeli w terminie 2 dni  od dnia  doręczenia  zawiadomienia  o  poprawieniu  omyłki, o  której  mowa  w ust. 4 pkt 1) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana zaskuteczną.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy nastąpi w terminie 1 dnia po upływie terminu składania ofert, tj. do dnia 12.2017r.godz.16.00

 

 • VIII Opis sposobu obliczania ceny oferty:
 1. Cena ofert powinna być podana w polskich złotych i obejmować wszystkie elementy opisane w przedmiocie zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wPLN.

 

 • IX Opis kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert:

 

 1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tymwykonawcę.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust.3.
 3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującychkryteriów:

 

Lp Opiskryteriumoceny Waga
1 Cena (Cp) 100 %

 

 1. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” – (waga 100%) – (Cp) zostanie obliczona wg następującegowzoru:

 

C = Cn/Cb x 100 pkt

 

C – ilość punktów badanej ceny oferty

Cn – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb – cena oferty badanej

 

 

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferta” (załącznik nr 1do Zapytania Ofertowego).

 

 1. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za kryterium oceny ofert.
 2. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zkryterium zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 

 • X Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Zapytaniu Ofertowym kryterium ocenyofert.
 2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: http://polonica.com.ploraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryterium oceny ofert opisanych wZapytaniu Ofertowym.

 

 • XI Pozostałe informacje:
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych.
 2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofertczęściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofertwariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutachobcych.
 6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotychpolskich.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonaniazamówienia.
 8. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie zzałącznikiem nr 2, zostaną odrzucone, a wykonawcywykluczeni.

9.        W przypadku nie podania w załączniku 1 do Zapytania Ofertowego informacji o oferowanej działce budowlanej oferta Wykonawcy zostanieodrzucona.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowaniaWykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacjęzamówienia.
 3. Z uwagi na fakt, iż przeniesie własności lub prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej nastąpi na podstawie aktu notarialnego, Zamawiający nie określa warunków zmian umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kielce, 03.11.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 03.11.2017 zamawiający: POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

W wyniku dokonanej analizy ofert najkorzystniejsza okazała się oferta firmy PR Consultants Witold Obarski.
Dziękujemy za wszystkie  złożone oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA AUDYTU WZORNICZEGO W RAMACH KONKURSU 1.4

Kielce, 25.10.2017

Zapytanie ofertowe

POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, zwany dalej Zamawiającym, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert, których celem jest wyłonienie firmy do Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego.

 1. Zamawiający:

Firma: POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Adres głównego miejsca wykonywania działalności

Ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce

Opis działalności

Firma jest wiodącym producentem pokryć dachowych: blachodachówki i blachy trapezowej oraz liderem w sprzedaży kompleksowych systemów dachowych, okien, drzwi i bram garażowych.

Dodatkowo firma w celu rozwoju i uzupełnienia asortymentu sprzedażowego pozyskała oraz nadal pozyskuje strategicznych partnerów handlowych zajmujących się produkcją elementów związanych z budową dachu oraz budownictwem. Dzięki temu w ofercie Spółki, oprócz produktów Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A znajdują się również dachówki ceramiczne (Rőben, Koramic, Creaton, Rupp Ceramika), dachówki cementowe (Braas, IBF), gonty bitumiczne (Katepal, Kerabit, Matizol), systemy rynnowe (Struga, Lindab, Plast-Dach, Galeco, Gamrat, Kaczmarek, Wavin Kanion), blachodachówki z posypką (AhiRoofing), okna dachowe (Fakro), folie dachowe (Storex, Tyvek), kominki wentylacyjne (Wirplast) i inne akcesoria dachowe.

Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie: http://polonica.com.pl/

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. przeprowadzenie audytu wzorniczego– czylianalizy działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;
 2. opracowanie strategii wzorniczej – raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego co najmniej następujące elementy:
 • ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
 • ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,;
 • opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
 • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
  zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
 • przedstawienie możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy;
 • rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Oferent zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym w szczególności takich jak:

 • opisanie metodologii przeprowadzanego audytu (tak aby wpisywała się w obszar wzornictwa
  i gwarantowała osiągnięcie celów oraz działań zaplanowanych w ramach projektu, realizowanego z
  działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW);
 • oznaczenie strategii wzorniczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
 • dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań;
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi, dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
 • umożliwienie Zamawiającemu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innymupoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 79212000-3 :  Usługi audytu

 

 1. Miejsce realizacji usługi

Miejsce przeprowadzenia audytu:

 • Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce

 

 1. Wymagania wobec oferentów:
 1. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju
  produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie
  wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca
  posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w
  projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być
  wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
  Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców
  usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
 2. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy
  posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania
  strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby
  ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów
  w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w
  projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może
  być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
  Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców
  usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Jako odrębne załączniki należy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie usług.Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa
 3. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego wykonawcy audytu wzorniczego zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 Regulaminu konkursu do Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania prezentacji projektu na posiedzenie Panelu Ekspertów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych.
 4. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r„ Nr 42,poz. 275 z późn.zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta , pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiegostopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

 1. Planowany okres realizacji zamówienia:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest na II/IIIkwartał 2018 r. i uzależnione od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Rozpoczęcie realizacji usługi musi nastąpić najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4: Wzór na konkurencję – etap I, dodatkowo termin realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2) Oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny.

4) Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

– nazwę, adres siedziby firmy,

– adres do korespondencji Oferenta, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

– numer telefonu, numer faksu,

– numer NIP.

5) Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,

6) Oferta ma obejmować całość zamówienia.

7) Do formularza oferty załączyć należy:

 1. a) opis doświadczenia oferenta oraz ekspertów: wg wzoru załącznika nr 2 niniejszego zapytania.
 2. b) referencje potwierdzające doświadczenie oferenta oraz ekspertów,
 3. c) CV każdego z ekspertów,
 4. d) oświadczenie stanowiącezałącznik nr 3.
 5. e) aktualny wydruk KRS lub z CEIDG.

W przypadku przedstawienia kserokopii załączników, wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

 

 1. Miejsce i termin składnia ofert
 • Sposób składania ofert:
 1. osobiście na adres: Księdza Piotra Ściegiennego 268, 25-116 Kielce
 2. drogą elektronicznąna adres e-mail: marketing@polonica.com.pl
 3. za pośrednictwem poczty na w.w. adres firmy (decyduje data wpływu),
 • Termin składania ofert02.11.2017 r.

 

 1. Kryteria wyboru oferty

Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod katem formalnym oraz merytorycznym:

Kryteria formalne:

 • Oferta sporządzona została w sposób czytelny,
 • Ofertę złożono w wyznaczonym terminie
 • Ofertę złożono we właściwym miejscu.
 • Oferent złożył kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, podpisami upoważnionych osób, parafkami.
 • Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.

Kryteria merytoryczne:

 1. Cena oferty – waga 60%

Ocenie podlegać będzie cena brutto obejmująca kwotę podatku VAT wraz ze wszelkimi innymi kosztami, niezbędnymi do realizacji należytego wykonania przedmiotu zamówienia

Metodologia: Cena najniższa / cena Oferenta *60 pkt

W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia i jednoczesnym przekroczeniu kwoty założonej w budżecie Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji.

 1. Termin realizacji usługi- waga 40%

Ocenie będzie podlegać zadeklarowany termin realizacji usługi (w dniach).

Metodologia: termin najkrótszy / termin oferenta *40 pkt

 

 1. Tryb postepowania

Z wybranym oferentem zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi, uzależniająca jej realizację od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konieczna jest forma pisemna.

Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 1. Postanowienia dodatkowe
 2. a) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 3. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 4. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.

d)Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.

 1. e) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
 2. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 3. g) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 4. h) Zapytanie zostałoupublicznione nastronie Zamawiającegohttp://polonica.com.pl/
 5. j) Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.
 6. k) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 7. l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.
 8. Załączniki.

Załącznik nr 1 Formularz oferty.

Załącznik nr 2 Doświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 Oświadczenia Oferenta

 

 

 

Zostaliśmy Konsumenckim Liderem Rynku 2016 w kategorii “Blachodachówki”

2016jpgKONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2016 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.

Zarówno uczestnicy jak i Laureaci Programu, w czasie jego trwania promowani są na łamach Strefy Gospodarki oraz na portalu: www.strefa-gospodarki.pl

W dobie szerokiej oferty produktowej, zróżnicowanej wysoką ilością zmiennych – począwszy na jakości produktu, a skończywszy na jego cenie, polski konsument wybiera to, co jego zdaniem jest najlepsze. Wielu Polaków zastanawia się nad poziomem ceny, znajomością marki, szerokością oferty, dostępnością produktu czy usługi, ale zdecydowana większość kupuje ten produkt, który ich zdaniem, z różnych powodów jest najlepszy, jest liderem jakości danej kategorii. Właśnie ta opinia Polaków stała się przedmiotem ogólnopolskich badań, zrealizowanych w ramach programu KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2016.

Nowość w ofercie produkcyjnej firmy Polonica – PANEL NA RĄBEK ZATRZASKOWY

Panel dachowy na rąbek jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań dachowych. Nadążając za potrzebami rynku i oczekiwaniami naszych klientów wprowadziliśmy go na stałe do oferty produkcyjnej.

Panel na rąbek jest niezwykle eleganckim i nowoczesnym pokryciem dachowym. Idealnie komponuje się ze współczesną architekturą. Doskonale nadaje się domy, bloki i budynki usługowe.

 

kasetony i rabek

WYRÓŻNIENIE DLA BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ ASTRA

Projekt „Home Zone – jakość i niezawodność” to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera i wyróżnia najlepsze firmy budowlane, remontowo-wykończeniowe i aranżacyjne. Projekt ma na celu przyznawanie Znaku Jakości i Niezawodności przedsiębiorstwom, których oferowane produkty i usługi są gwarantem najwyższej jakości.

W ostatniej edycji konkursu ZNAK JAKOŚCI I NIEZAWODNIŚCI przyznano m.in. Blachodachówka modułowa ASTRA Polonica.

Inicjatywie patronują osoby medialne oraz znani projektanci i architekci. W skład kapituły decydującej o przyznaniu znaku jakości wchodzą m.in. Anna Popek, Maja Popielarska czy znana z programu “Bitwa o dom” Natalia Nguyen.

Głównym celem projektu jest wskazanie właściwych kierunków rozwoju w konkretnej branży poprzez promocję przedsiębiorstw, które wykorzystują innowacyjny sposób rozwiązań, wyróżniają się na tle innych firm konkurencyjnych, a ich działania opierają się na zasadach etyki biznesowej.